Административни услуги

Образователни услуги:

Инфо 137-Издаване на удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

Инфо 138-Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 139-Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

Инфо 140-Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

Инфо 142-Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

Инфо 150-Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Инфо 153-Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

Образци на документи на предоставяните образователни услуги от училището:

Инфо 138- PDF-Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища – DOCX

Инфо 150- PDF-Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава – DOCX

Инфо 153- PDF-Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование – DOCX