Публична покана

Вид на процедурата: Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП

Име на поръчката: "Основен ремонт на физкултурен салон на ОУ "Неофит Рилски", с. Ловчанци,община Добричка, област Добрич"

Уникален номер в Регистъра на ОП – 9017884

Документация

Образци: от №1 до №13

КСС – оферта: Образец 3А

Проект на договор: Образец 14