Съвет „Твоят час“

Председател: Мариян Желязков Янулов – педагогически специалист, представител на училището

Секретар: Мария Иванова Костадинова – представител на юридическо лице с нестопанска цел

Членове:

  1. Ели Мартинова Петрова – представител на община Добричка
  2. Цонка Иванова Матеева – родител
  3. Иван Райчев Димитров – родител