Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

Вход към електронната платформа на проекта

Дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

  1. Занимателна математика – 9 ученици, ръководител: Гинка Атанасова
  2. Знам и мога – 8 ученици, ръководител: Янка Иванова
  3. Зная български език – 8 ученици, ръководител: Николинка Пенчева
  4. Уча математика – 8 ученици, ръководител: Маринка Стоянова
  5. Чета и пиша – 10 ученици, ръководител: Галя Димитрова

Дейности по интереси:

  1. Здрави и силни – 14 ученици, ръководител: Спасислав Спасов
  2. Млад родолюбец – 11 ученици, ръководител: Марияна Габровска
  3. Пея, танцувам, празнувам – 25 ученици, ръководител: Галя Димитрова