Превенция на агресията

  • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.  PDF
  • Информация за същността на всеки вид социална услуга  PDF
  • Добри практики за работа с деца и техните семейства DOCX
  • Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и други критични ситуации DOC