План-прием I клас

Със  Заповед № РД 04 -114 от 01.03.2024 г. на директора на ОУ „Неофит Рилски“, с. Ловчанци е утвърден план-приема в първи клас за учебната 2024 / 2025 година по следните правила, критерии и график:    

1.Правила за прием в първи клас:

1.1.Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

1.2.Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

1.3.Детето, за което се подава заявление трябва да е навършило или да навършва 6 години в годината на регистриране на заявлението. При подаване на заявлението се прави проверка за възраст.

1.4.Заявления се подават на място в ОУ „Неофит Рилски”, с. Ловчанци, общ. Добричка на адрес: ул. „Осемнадесета“ №3

1.5.Класирането на учениците в първи клас осъществява на база на точкова система, която включва определени критерии

1.6.Със заповед на директора на училището се определя училищна комисия, която приема заявления и извършва всички дейности по приема в първи клас.

1.7.За всяко класирано дете, спазвайки сроковете от графика на дейностите, заявителят представя следните задължителни документи:

  • Заявление по образец до директора на училището
  • Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  • Документи, доказващи критериите от заявлението за прием;
  • Документ за настойничество, ако заявлението е подадено от настойник;
  • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
  • Декларация за избор на ИУЧ и включване в целодневна организация на учебния ден

2.Критерии за прием в първи клас:

Критерии Точки Пояснения
1. Деца от с. Ловчанци по настоящ адрес на родителите/настойниците 15 т. Доказва се с попълнено от единия от родителите/настойниците заявление
2. Деца от съседните села- Миладиновци и Полковник Иваново, които обслужва ОУ „Неофит Рилски” 12 т. Доказва се с попълнено от единия от родителите/настойниците заявление
3. Деца със СОП и/или със заболявания с решение на ТЕЛК над 50% 10 т. Представя се решение на ТЕЛК
4. Дете с починали родители -сирак/полусирак 8 т. Представя се документ, доказващ обстоятелството и акт за раждане на детето
5. Други       деца        от        семейството, обучаващи се в училището 5 т. Потвърждава се от училището при регистрация на заявлението

 

3.График на дейностите по приемане на ученици в първи клас:

Вид дейност Срок
1. Приемане на заявления за записване от 20.05.2024 г.
2. Обявяване на списъците с класираните ученици до 07.06.2024 г.
3. Записване на децата в първи клас до 14.06.2024 г.
4. Обявяване на свободните места след първо класиране 17.06.2024 г.
5. Попълване на свободните места до 21.06.2024 г.
6. Обявяване на свободните места след второ класиране след 28.06.2024 г.
7. Попълване на свободните места до началото на учебната 2024/2025 г.

План – приемът в първи клас е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 7 от 27.02.2024г./ Решение №2 /.

ОУ „Неофит Рилски“, с. Ловчанци предлага целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 7 клас. Обзаведена игротека по Национална програма „Училището -територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“.Осигурен обяд. За учениците от 1 до 4 клас се предлагат безплатни закуски, пресни плодове и млечни продукти по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

документи за записване на ученици