Училищен екип

Директор: Боянка Куртева

Учители начален етап:

1. Мариян Янулов

2. Иванина Паскалева

Старши учители:

начален етап:

1. Маринка Стоянова

прогимназиален етап:

1. Николинка Пенчева         2. Станислава Георгиева

3. Спасислав Спасов

външен лектор: Марияна Габровска

непедагогически персонал:

Образователен медиатор – Славка Петрова

счетоводител – Ирина Вълева

огняр – Петър Георгиев

чистачи – Стоянка Маринова, Юркие Демир