Училищен екип

Директор: Боянка Куртева

Учители начален етап:

1. Галя Димитрова

2. Мариян Янулов

3. Миглена Георгиева – учител в ЦДО

Старши учители:

начален етап:

1. Маринка Стоянова

прогимназиален етап:

1. Янка Иванова              3. Николинка Пенчева

2. Гинка Атанасова         4. Спасислав Спасов

външен лектор: Марияна Габровска

непедагогически персонал:

счетоводител – Ирина Вълева

огняр – Сали Станимиров

чистачи – Стоянка Маринова, Юркие Демир