График за провеждане на консултации

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ”

СЕЛО ЛОВЧАНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ул. „Осемнадесета” № 3, тел: 05765/2589, e-mail: ou_lovchanci@abv.bg

З А П О В Е Д   № РД 04-16

от 20.09.2022 година, с.Ловчанци

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

график за времето, в което класните ръководители и преподавателите ще провеждат консултации с ученици и техните родители, ІІ час на класа и допълнителни индивидуални консултации с учениците през учебната 2022/2023 година

№ по ред клас     преподавател Ден от седмицата         час
1 1-3 Мариян Янулов вторник 15.30 – 16.30
сряда 13.30 – 14.30
2 2-4 Иванина Паскалева понеделник 15.30 – 16.30
четвъртък 13.30 – 14.30
3 1-4 Сезен Хамди понеделник 12.30 – 13.30
сряда 12.30 – 13.30
4 5-7 Цветанка Петрова понеделник 13.50 – 14.30
вторник 13.50 – 14.30
5 5-7 Николинка Пенчева понеделник 15.00 – 16.00
вторник 13.50 – 14.30
6 5-7 Спасислав Спасов четвъртък 13.50 – 14.30
петък 15.30 – 16.30
7 5-7 Боянка Куртева четвъртък 13.50 – 16.00
8 5-7 Петя Великова понеделник 12.10 – 12.50
сряда 12.10 – 12.50

 

Директор: / п /

Боянка Куртева