График за провеждане на консултации

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ”

СЕЛО ЛОВЧАНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ул. „Осемнадесета” № 3, тел: 05765/2589, e-mail: ou_lovchanci@abv.bg

З А П О В Е Д   № РД 04-15

от 18.09.2018 година, с.Ловчанци

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

график за времето, в което класните ръководители и преподавателите ще провеждат консултации с ученици и техните родители, ІІ час на класа и допълнителни индивидуални консултации с учениците през учебната 2018/2019 година

№ по ред клас преподавател Ден от седмицата час
1 1-2 Маринка Стоянова сряда 13.30 – 16.00
четвъртък 13.30 – 14.30
2 3 Галя Димитрова понеделник 13.30 – 16.00
вторник 13.30 – 14.30
3 4 Мариян Янулов понеделник 13.30 – 14.30
вторник 13.30 – 16.00
4 5-7 Гинка Атанасова понеделник 13.30 – 14.30
сряда 13.30 – 16.00
5 5-7 Янка Иванова вторник 13.50 – 14.30
четвъртък 13.30 – 16.00
6 5-7 Николинка Пенчева понеделник 13.30 – 16.00
вторник 13.50 – 14.30
7 5-7 Спасислав Спасов петък 13.40 – 16.00
8 5-7 Боянка Куртева сряда 13.40 – 16.00
петък 13.40 – 16.00

 

Директор: / п /

Боянка Куртева