График за консултации

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ ”

СЕЛО ЛОВЧАНЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ул. „Осемнадесета” № 3, тел: 05765/2589, e-mail: ou_lovchanci@abv.bg 

З А П О В Е Д № РД 04-16

от 18.09.2017 година, с.Ловчанци 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

график за времето, в което класните ръководители и преподавателите ще провеждат консултации с ученици и техните родители, ІІ час на класа и допълнителни индивидуални консултации с учениците през учебната 2017/2018 година

 

Клас Класен ръководител Ден Час
1 ІІ Галя Димитрова Иванова понеделник-ЧК

консултации- ЦДО

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

Четвъртък-ЦДО

доп.консултации

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

2 ІІІ Мариян Желязков Янулов Вторник – ЧК

консултации -ЦДО

15.30 – 16.30
петък – ЦДО

доп.консултации

15.30 – 16.30
3

 

І-   ІV Маринка Аврамова Стоянова вторник-ЧК

консултации

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

сряда-ЦДО

доп.консултации

13.30 – 14.10

14.10 – 14.50

4

 

V-VІІ Янка Иванова Василева вторник-ЦДО 15.30 – 16.30
понеделник -ЧК доп.консултации 13.30 – 16.30

 

5

 

V-VІІ Гинка Георгиева Атанасова понеделник-ЧК

консултации

15.30 – 16.30

 

четвъртък-ЦДО 13.30 – 16.30
Преподаватели
6  V-VІІ Николинка Ангелова Пенчева понеделник-ЦДО 13.30 – 16.30
вторник  

15.30 – 16.30

7  V-VІІ Спасислав Димитров Спасов петък- ЦДО 13.30 – 16.30

 

четвъртък 13.45- 14.30
8 V-VІІ Марияна Габровска Сряда – ЦДО 13.30 – 16.30
9 V-VІІ Боянка Куртева Четвъртък 13.30 – 16.30

 

Директор:

Боянка Куртева